Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 "ปวงข้าพระพุุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน"
 
 
 
 
 
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555  
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรโดน         มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ( ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ )   พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา และดำเนินการวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ ตามรายละเอียดและแบบที่ อบต. กำหนด   หมู่ที่ 14    ตำบลหนองกระโดน   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเรียบร้อย  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว   ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น    ผู้เสนอราคาจะต้อง      รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง   จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่า ก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ (การลงนามในสัญญาจ้าง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว)
ประกาศ   ณ   วันที่   23  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 10.41 น. โดย คุณ ปณิตา แมนมาศวิหค

ผู้เข้าชม 532 ท่าน

 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player