ร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความรักความสามัคคี
 
 
 
 
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองกระโดน  
 

เจ้าพนักงานพัสดุอบต.หนองกระโดนว่าง สนใจ ติดต่อที่ อบต.หนองกระโดน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 14.44 น. โดย คุณราตรี กองศรี

ผู้เข้าชม 189 ท่าน