หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 15  
 


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
ที่  ๖๑๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ ประธานกรรมการฯ
   ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายรหัท จันทร์ดี กรรมการ
   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๓. นายมนต์ชัย ภู่จันทร์ กรรมการ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อำนาจและหน้าที่
        กำหนดราคากลาง


                                                                   สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  


(นางสาวทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน


 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 16.14 น. โดย คณ ณัฐธัญญา รอดทับ

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player