หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

ชาวตำบลหนองกระโดนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพราะศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนทำความดี และชาวหนองกระโดนยังยึดถือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยมีวัดและ สำนักสงฆ์ให้ชาวตำบลหนองกระโดนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาถึง 15 แห่ง
 

ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับ ผู้นำครอบครัวเป็นหลักประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะหากประชาชนในตำบลหนองกระโดน มีการศึกษาที่ดี ก็จะทำให้ประชาชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตำบลต่อไปได้
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง
 
 
โรงเรียนบ้านพรมเขต
โรงเรียนวัดสมานประชาชน
โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม
 
โรงเรียนวัดเขามโน
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
 
โรงเรียนศรีพูลราษฎรสามัคคี
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 ศูนย์
 

ในเขตตำบลหนองกระโดน มีสถานีอนามัยจำนวน 3 แห่งไว้ให้บริการกับประชาชนในตำบลและใกล้เคียง ได้แก่

สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลอง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเบน

สถานีอนามัยบ้านหนองกระโดน
 

ตำบลหนองกระโดนมีโครงการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสอดส่องดูแลให้ตำบลปลอดจากยาเสพติดและยังมีอาสาสมัครต่างๆดังนี้

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
  (ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ อบต.)      

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 107 คน
 
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน