หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดหนองกระโดน
วัดหนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
"บริการด้วยใจ ไร้ขีดจำกัด"
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ยินดีต้อนรับ
 
 
 

 
   

การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 

 
   

การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
 

 
   

ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์

การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม และมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 

 
   

สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 

 
   

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 

 
   

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อย

การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-872-733
สายตรงนายก อบต.หนองกระโดน